تست فیلتر سوخت

 

آزمایشگاه با راه اندازی دپارتمان فیلترهای سوخت و گازوئیل به عنوان تنها آزمایشگاه تست کننده انواع فیلترها در کشور شناخته میشود که میتواند تمامی انواع فیلترها با سیال هوا و مایع در بیشتر سایزهای متدوال را مطابق استاندارهای ملی آزمایش نماید. از آن جاییکه این استاندارد اجباری نبوده و فقط شامل فیلترهای وارداتی میباشد به خودرو سازان محترم اکیدا پیشنهاد میشود قبل از سفارش گذاری انبوه از نتیجه تست محصول اطمینان حاصی نمایند.

آزمونهای فیلتر سوخت مطابق استاندارد ISIRI-17553

1. آزمون مقاومت در برابر جريان فیلتر سوخت ( فیلتر بنزین )

2. آزمون مشخصات ظرفیت و جداسازي ذرات آالينده فیلتر سوخت ( فیلتر بنزین )

3. آزمون عبور از عامل صافي فیلتر سوخت ( فیلتر بنزین )

4. آزمون متالشي شدن فیلتر سوخت ( فیلتر بنزین )

5. آزمون قابلیت انطباق با شرايط محیطي فیلتر سوخت ( فیلتر بنزین )

6. آزمون نشتبندي فیلتر سوخت ( فیلتر بنزین )

7. آزمون گشتاور نصب نشتبند فیلتر سوخت ( فیلتر بنزین )

8. آزمون گشتاور جداسازي فیلتر سوخت ( فیلتر بنزین )

9. آزمون هاي مکانیکي فیلتر سوخت ( فیلتر بنزین )

الف) آزمون تركیدن فیلتر سوخت ( فیلتر بنزین )

ب) آزمون چرخه فشار فیلتر سوخت ( فیلتر بنزین )

ت) آزمون خستگي ارتعاشي فیلتر سوخت ( فیلتر بنزین )

ث) آزمون خلاء فیلتر سوخت ( فیلتر بنزین )

10. آزمون سازگاري مواد فیلتر سوخت ( فیلتر بنزین )

 

IMG-20181025-WA0006