کلیه آزمایشات مربوط به تست فیلتر روغن خودرو که توسط پیشزقته ترین دستگاه‌های موجود در خاورمیانه با دقت بالا که مورد تایید اداره استاندارد می باشد انجام می گیرد

laboratory_equipment_consutling-bkg